Alapítványi céljaink

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv) 4.§-a szerinti   k ö z h a s z n ú   s z e r v e z e t  nek  minősül.

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a./- Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

b./- a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

c./- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d./- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e./- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f./- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g./- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h./- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat)

i./- az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet.

( A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat )

j./- a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját,

k./- elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését,

( A sportról szóló 1996. évi LXIV. Törvény 2.§-a szerinti állami feladat )

l./- az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében,

m./- a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az irodalom, a tájékoztatás, a nevelés, a szociális, egészségügyi, és karitatív feladatok ellátásán keresztül.

n./- az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén,

o./- az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt.

Mindezen célok elérése érdekében az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységeket támogatja, illetve folytatja:

1.      szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

2.      tudományos tevékenység, kutatás,

3.      nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

4.      kulturális tevékenység,

5.      kulturális örökség megóvása,

6.      műemlékvédelem,

7.      természetvédelem, állatvédelem,

8.      környezetvédelem,

9.      gyermek- és ifjúságvédelem,

10.  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

11.  a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

12.  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.